12:19:32 - چهارشنبه 7 فوریه 2018
روتیتر خبر: پروژه ها

عنوان خبر: پروژه ها

انجمن کوراش قصد دارد تا برنامه ها، دوره های هماهنگی و مسابقات مختلفی را در کشور عزیزمان ایران مثل همیشه برگزار کند که این امر با کمک تمام مسوولین محترم و ورزشکاران گرامی به سرانجام خواهد رسید

انجمن کوراش قصد دارد تا برنامه ها، دوره های هماهنگی و مسابقات مختلفی را در کشور عزیزمان ایران مثل همیشه برگزار کند که این امر با کمک تمام مسوولین محترم و ورزشکاران گرامی به سرانجام خواهد رسید