10:30:15 - سه‌شنبه 17 سپتامبر 2019

عنوان خبر: تحت پوشش قرار گرفتن کوراش در فدراسیون ووشو

جدید کوراش در فدراسیون ووشو بنا به تصمیم وزاعصر جدید کوراش در فدراسیون ووشو بنا به تصمیم وزارت ورزش و جوانان انجمن کوراش از فدراسیون جودو جدا شد و تحت پوشش فدراسیون ووشو قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی انجمن کوراش کشور، طی ابلاغی از سوی وزارت ورزش و جوانان که به امضای محمدرضا داور […]

جدید کوراش در فدراسیون ووشو
بنا به تصمیم وزاعصر جدید کوراش در فدراسیون ووشو
بنا به تصمیم وزارت ورزش و جوانان انجمن کوراش از فدراسیون جودو جدا شد و تحت پوشش فدراسیون ووشو قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی انجمن کوراش کشور، طی ابلاغی از سوی وزارت ورزش و جوانان که به امضای محمدرضا داور زنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای این وزارتخانه رسیده است.
کوراش پیش از این تحت پوشش فدعصر جدید کوراش در فدراسیون ووشو
بنا به تصمیم وزارت ورزش و جوانان انجمن کوراش از فدراسیون جودو جدا شد و تحت پوشش فدراسیون ووشو قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی انجمن کوراش کشور، طی ابلاغی از سوی وزارت ورزش و جوانان که به امضای محمدرضا داور زنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای این وزارتخانه رسیده است.
کوراش پیش از این تحت پوشش فدراسیون جودو بود و از این پس تحت پوشش فدراسیون ووشو به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
این رشته در بازی های آسیایی جاکارتا حضور داشت و در بازی های آسیایی ۲۰۲۲ نیز به صورت رسمی شرکت می کند.
مدال های طلای این رشته نسبت به دوره گذشته بازی های آسیایی از هفت به پانزده طلا افزایش یافته است.
رئیس انجمن کوراش آقای رضا نصیری نژاد، نائب رئیس خانم فریبا باقری باغان و دبیر انجمن آقای کوروش خسرویار می باشد.
انتهای پیام/ی
راسیون جودو بود و از این پس تحت پوشش فدراسیون ووشو به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
این رشته در بازی های آسیایی جاکارتا حضور داشت و در بازی های آسیایی ۲۰۲۲ نیز به صورت رسمی شرکت می کند.
مدال های طلای این رشته نسبت به دوره گذشته بازی های آسیایی از هفت به پانزده طلا افزایش یافته است.
رئیس انجمن کوراش آقای رضا نصیری نژاد، نائب رئیس خانم فریبا باقری باغان و دبیر انجمن آقای کوروش خسرویار می باشد.
انتهای پیام/ی
رت ورزش و جوانان انجمن کوراش از فدراسیون جودو جدا شد و تحت پوشش فدراسیون ووشو قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی انجمن کوراش کشور، طعصر جدید کوراش در فدراسیون ووشو
بنا به تصمیم وزارت ورزش و جوانان انجمن کوش از فدراسیون جودو جدا شد و تحت پوشش فدراسیون ووشو قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی انجمن کوراش کشور، طی ابلاغی از سوی وزارت ورزش و جوانان که به امضای محمدرضا داور زنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای این وزارتخانه رسیده است.عصر جدید کوراش در فدراسیون ووشو
بنا به تصمیم وزارت ورزش و جوانان انجمن کوراش از فدراسیون جودو جدا شد و تحت پوشش فدراسیون ووشو قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی انجمن کوراش کشور، طی ابلاغی از سوی وزارت ورزش و جوانان که به امضای محمدرضا داور زنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای این وزارتخانه رسیده است.
کوراش پیش از این تحت پوشش فدراسیون جودو بود و از این پس تحت پوشش فدراسیون ووشو به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
این رشته در بازی های آسیایی جاکارتا حضور داشت و در بازی های آسیایی ۲۰۲۲ نیز به صورت رسمی شرکت می کند.
مدال های طلای این رشته نسبت به دوره گذشته بازی های آسیایی از هفت به پانزده طلا افزایش یافته است.
رئیس انجمن کوراش آقای رضا نصیری نژاد، نائب رئیس خانم فریبا باقری باغان و دبیر انجمن آقای کوروش خسرویار می باشد.
انتهای پیام/ی

کوراش پیش از این تحت پوشش فدراسیون جودو بود و از این پس تحت پوشش فدراسیون ووشو به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
این رشته در بازی های آسیایی جاکارتا حضور داشت و در بازی های آسیایی ۲۰۲۲ نیز به صورت رسمی شرکت می کند.
مدال های طلای این رشته نسبت به دوره گذشته بازی های آسیایی از هفت به پانزده طلا افزایش یافته است.
رئیس انجمن کوراش آقای رضا نصیری نژاد، نائب رئیس خانم فریبا باقری باغان و دبیر انجمن آقای کوروش خسرویار می باشد.
انتهای پیام/ی
ی ابلاغی از سوی وزارت ورزش و جوانان که به امضای محمدرضا داور زنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای این وزارتخانه رسیده است.
کوراش پیش از این تحت پوشش فدراسیون جودو بود و از این پس تحت پوشش فدراسیون ووشو به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
این رشته در بازی های آسیایی جاکارتا حضور داشت و در بازی های آسیایی ۲۰۲۲ نیز به صورت رسمی شرکت می کند.
مدال های طلای این رشته نسبت به دوره گذشته بازی های آسیایی از هفت به پانزده طلا افزایش یافته است.
رئیس انجمن کوراش آقای رضا نصیری نژاد، نائب رئیس خانم فریبا باقری باغان و دبیر انجمن آقای کوروش خسرویار می باشد.
انتهای پیام/ی
در فدراسیون ووشو
بنا به تصمیم وزارت ورزش و جوانان انجمن کوراش از فدراسیون جودو جدا شد و تحت پوشش فدراسیون ووشو قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی انجمن کوراش کشور، طی ابلاغی از سوی وزارت ورزش و جوانان که به امضای محمدرضا داور زنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ایوزارتخانه رسیده است.
کوراش پیش از این تحت پوشش فدراسیون جودو بود و از این پس تحت پوشش فدراسیون ووشو به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
این رشته در بازی های آسیایی جاکارتا حضور داشت و در بازی های آسیایی ۲۰۲۲ نیز به صورت رسمی شرکت می کند.
مدال های طلای این رشته نسبت به دوره گذشته بازی های آسیایی از هفت به پانزده طلا افزایش یافته است.
رئیس انجمن کوراش آقای رضا نصیری نژاد، نائب رئیس خانم فریبا باقری باغان و دبیر انجمن آقای کوروش خسرویار می باشد.
انتهای پیام/ی
م

Comments are closed.