تاریخچه کوراش

کوراش که میلیونها نفر را در سراسر جهان جذب کرده است دارای تاریخچه ریشه دار طولانی است. همانطور که محققان، مورخان می گویند و با توجه به تحقیقات باستان شناسی، کوراش حداقل ۲۵۰۰-۳۰۰۰ سال پیش آغاز شده است. این می تواند توسط یافته های نادر، تصاویر بر روی سنگ ها در مناطق مختلف ازبکستان از جمله Zarafshon، Surkhon و Fergana ثابت شده است.

شش یافته وجود دارد – شواهد جسمی که می تواند تاریخ کوراش را بر مبنای علمی اثبات کند. تصویری که بر روی دیوار در Panjikent کشیده شده است (عکس lsl) به زمان وضعیت دولت سقد یعنی دوره قرون وسطی میرسد. یکی از این شواهد، ظروف سیلندر ساخته شده از خاک رس است که در باتاریای باستانی (غرب ازبکستان) یافت شده است. در این مورد دو کشتی گیر نشان داده شده است و یکی از آنها حریف خود را می کشد. شواهد متعددی از دوره برنز وجود دارد که تاریخ کوراش را به ۳۵۰۰ سال قبل میرساند.